Menu

. Com viure en un món de silenci?

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
ASSORME  

 
Descripció
El taller consta de dues parts:
-Una part teòrica, que, a partir de la fitxa "Com viure en un món de silenci?" i dels exercicis, ens permetrà ficar-nos a la pell de qualsevol persona sorda; i des d'aquí es reflexionarà sobre les dificultats i/o barreres que es troben les persones sordes en el seu dia a dia.
-La segona part, pràctica, que consisteix a conèixer i aprendre la llengua de signes com a idioma, que permet a les persones sordes comunicar-se i expressar-se, i forma part de la seva identitat.
Objectius
- Sensibilitzar l'alumnat envers la diversitat i, en concret, la sordesa.
- Donar a conèixer les barreres de comunicació i/o la informació que viuen les persones sordes en el seu dia a dia.
- Aprendre vocabulari bàsic de la llengua de signes.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Sordesa / persones sordes.
Barreres de comunicació i/o d'informació.
Llengua de signes.

Actituds:
Diversitat
Tolerància
Empatia
Metodologia
Abans:
Prèviament es pot reflexionar sobre els tipus de capacitats i discapacitats existents, així com sobre la discapacitat auditiva i les dificultats i/o barreres que es troben les persones sordes en el seu dia a dia.
Durant:
La primera part del taller és de caràcter teòric. A partir de la fitxa "Com viure en un món de silenci?" i dels exercicis que ens permetran posar-nos en la pell de qualsevol persona sorda, amb la finalitat d'apropar l'alumnat a la realitat en què viuen les persones sordes i les barreres de comunicació que es troben en el seu dia a dia. En el transcurs d'aquesta part es projectarà el vídeo "Paraules des del silenci". En la segona part, com a finalització del taller, l'alumnat podrà aprendre els signes bàsics de llengua de signes:
- Alfabet dactilològic (abecedari en llengua de signes), en el qual cada lletra té una configuració pròpia i cada alumne podrà construir el seu nom.
- Diàleg bàsic de presentació (salutacions, etc.).
- Els colors, els dies, la setmana, els mesos, els animals, la família... i altres signes que puguin interessar el grup.

Després:
Es pot continuar treballant a través de la mateixa fitxa "Com viure en un món de silenci?" del que s'ha après a les sessions, a manera de reflexió.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Fitxa "Com viure en un món de silenci?"Ordinador i projector
Vocabulari bàsic en llengua de signesOrdinador i projector
Observacions
En funció de l'etapa educativa (ESO, cicles formatius i Batxillerat) podrà haver-hi petites variacions en el transcurs del taller, per tal d'adaptar-se a l'etapa educativa corresponent, als interessos i les habilitats de l'alumnat, tot i que es manté el plantejament del taller