Menu

. Diversitat afectiva, sexual i de gènere a l'aula

Sessions: 10
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Ben Amics. LGRBI  

 
Descripció
Els tallers de Diversitat afectiva,sexual i de gènere se centren a formar i sensibilitzar sobre la diversitat present en la sexualitat, i ofereix una resposta integral per prevenir o tractar els conflictes derivats de situacions de discriminació, d'assetjament i exclusió social per raó d'orientació sexual i/o d'identitat de gènere que afecten prioritàriament infants i joves.
Objectius
Formar sobre conceptes relacionats amb diversitat sexual.
Apropar la realitat del col·lectiu LGTBI a les joves i els joves de les Illes Balears.
Promoure conductes respectuoses davant les múltiples realitats existents referents a les identitats de gènere i a les orientacions sexuals.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-El fet de la diversitat familiar, així com els diferents models de familia, i
sensibilitzar en matèria d'assetjament escolar i respecte a la diversitat.
-Discriminació, prejudicis, estereotips i estigmes.
-Identitat de gènere i tipus d'orientacions que existeixen.
-Mites que els/les joves tenguin entorn del col·lectiu LGTBI.
-Introducció de la perspectiva coeducadora.

Actituds:
Actituds de respecte als drets humans.
Reconeixement de la diferència / la diversitat com a valor positiu.
Despertar la sensibilitat i l'empatia davant la temàtica.
Metodologia
Abans:
Abans de la sessió: es realitza una presa de contacte amb el responsable de cada grup per obtenir informació i conèixer necessitats o particularitats del grup/classe. La persona responsable del grup pot formular preguntes prèvies a l'alumnat perquè la tallerista les pugui respondre durant l'activitat.
Durant:
Durant la sessió: la metodologia és dinàmica, adaptada a la realitat canviant de la
societat i de l'heterogeneïtat que caracteritza el públic jove. Mitjançant la presentació dels temes s'incentiven el debat i la reflexió amb dinàmiques
participatives i lúdiques. S'opta per partir des dels coneixements previs i de les idees de
l'alumnat, es permet així treballar de manera progressiva i ascendent.

Després:
Després de la sessió: retroacció de la sessió amb la persona responsable del grup i
resultats dels qüestionaris de satisfacció. Es proposa que es puguin recollir propostes que el mateix alumnat vulgui fer perquè es realitzin al mateix centre. Així s'incentiva la implicació del centre i queda com una activitat de classe aïllada.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 ordinador
 altaveus
 projector
fitxes activitats 
Observacions
Durant la sessió és necessària la presència d'un professor a l'aula. El centre ha de fer el possible per organitzar totes les primeres sessions el mateix dia i la segona sessió també, a fi de reduir els desplaçaments. L'entitat té capacitat per adaptar-se a la nova organització escolar: desdoblaments de sessions, canvi de ràtios, duplicar calendari, sessions més curtes, altres espais físics, previsió de sessions en línia, etc.