Menu

. Navetes i cercles

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
El taller consisteix en la realització, amb fang i a petita escala, de la planta d’un dels tipus de casa que coneixem de la prehistòria menorquina: el cercle o la naveta.
El taller es divideix en dues parts:
Una primera, on la tallerista realitza una petita explicació sobre les característiques principals de les navetes i dels cercles.
Una segona, on els fillets, a partir del fang, reprodueixen a petita escala un dels dos models de planta explicats.
Objectius
-Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria, i més concretament sobre la menorquina.
-Aprendre com vivien les comunitats de la prehistòria a l’illa a partir de l’estudi de les cases.
-Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria menorquina i les seves característiques, parant atenció a l’àmbit domèstic.
-Ajudar l'alumnat a crear-se una imatge mental dels nostres avantpassats.
-Mostrar, a través de un taller manipulatiu, com eren l’arquitectura i la forma de construcció de les cases que coneixem de la prehistòria menorquina.
-Identificar les similituds i diferències entre els tipus de cases que coneixem de la prehistòria menorquina, i adscriure'ls a un moment concret.
-Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.
-Apropar el Museu a l'alumnat, com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-La forma de vida de les comunitats prehistòriques que habitaren Menorca.
-La casa a la prehistòria menorquina.
-Les diferents etapes que conformen la prehistòria menorquina.
-Similituds i diferències entre navetes i cercles.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

Actituds:
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
Es recomana fer l’activitat en el moment que s'estigui treballant la prehistòria a l'aula.
-Es recomana fer l’activitat després d’haver realitzat la visita a l’exposició «Que la terra et sigui lleu» ja que en el taller aprofundirem temes tractats durant la visita a l’exposició. Aquesta visita també s’oferta a partir del programa obrint portes.
-Conèixer la divisió i la nomenclatura de les diferents etapes de la prehistòria illenca.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu.


Durant:
-El taller es durà a terme en una única sessió, que es farà a l’espai aula.
-La visita constarà de dues parts:
Breu explicació sobre les característiques de les navetes i els cercles com espais d'hàbitat de la prehistòria menorquina.
Experimentació: realització d'una maqueta individual, a petita escala i amb fang, d'un dels dos tipus de cases explicats durant la primera part.

Després:
- Possibilitat de realitzar dos tallers més amb el Museu relacionats amb la temàtica de la prehistòria illenca:
Un matí entre pedres! Visitem el poblat prehistòric de Torre d'en Galmés.
Visita a l’exposició «Que la terra et sigui lleu» de Can Saura.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, prèvia sol·licitud.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
recursos didàctics 
fang 
Observacions
El taller es pot realitzar qualsevol dia de la setmana en horari de 8:00 de matí a 13:00h