Menu

. Xerrada "Pentinar la mort", rituals funeraris a la Menorca prehistòrica

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Xerrada a l'aula que té com a principal objectiu transmetre la importància que va tenir el descobriment de la cova des Càrritx per a l'estudi de les societats prehistòriques menorquines i les seves pràctiques funeràries.

L'activitat es divideix en dues parts:
Una primera, on a partir d’una presentació en format Power Point, parlarem sobre les troballes que es van fer a la cova des Càrritx.
Una segona, on realitzarem una petita demostració sobre alguns dels rituals funeraris documentat a la cova des Càrritx.
Objectius
-Presentar la cova des Càrritx i les seves troballes.
-Mostrar la importància de la troballa pel coneixement de la prehistòria i dels rituals funeraris que es practicaren a l’illa durant aquesta etapa.
-Conèixer la prehistòria de l'illa.
-Conèixer alguns dels rituals funeraris practicats durant la prehistòria a l'illa.
-Conèixer el ritual des cabells documentats a la cova.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
-Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.
-Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.
-Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i diversió i crear sinergies entre el museu i els escolars.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:
-La prehistòria.
-Els rituals vinculats a la mort practicats durant la prehistòria a l'illa.
-Les creences i la seva importància per a la comunitat prehistòrica.
-Les troballes de la cova des Càrritx i la seva importància.
-El ritual mortuori dels cabells.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Procediments:

Actituds:
-Fomentar la importància del patrimoni arqueològic illenc.
-Fomentar la importància de la prehistòria illenca.
-Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat
Metodologia
Abans:
Es recomana que l'activitat s'inclogui dins l'estudi de la prehistòria. D'aquesta manera, permetrà treballar aspectes diferents sobre les comunitats prehistòriques de l'illa, com el concepte de la mort i dels rituals vinculats en aquest fet.

Durant:
-L'activitat es desenvolupa a l'espai aula en una única sessió, que té una durada d'una hora.
-Es divideix en tres parts:
Presentació de la tallerista.
Passi de la presentació sobre la cova des Càrritx en format Power Point.
Petita representació del ritual documentat a la cova des Càrritx mitjançant reproduccions aportades pel Museu.

Després:
-L'activitat es pot complementar amb la visita a l’exposició «Que la terra et sigui lleu», centrada en els rituals i les creences vinculades al món de la mort i documentades a l’illa en diferents etapes històriques, i que es troba ubicada a Can Saura. D'aquesta manera, es complementarà la visió de l'alumnat comparant el que han vist a l'aula amb altres rituals.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
-Possibilitat de fer una visita a un jaciment prehistòric del terme municipal.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 projector
 ordinador
recursos didàctics 
reproduccions 
Observacions
El taller es pot realitzar qualsevol dia de la setmana en horari de 8 a 13.30 h.