Menu

. Scriptum. Taller d'escriptura antiga

Sessions: 1
Lloc: Can Saura (carrer del Santíssim núm. 2)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Taller que té com a objectiu conèixer l'origen de l'escriptura, i les formes i els suports utilitzats per les societats antigues. El taller es dividirà en dues parts:
- Projecció d'una presentació, en format Power Point, on parlarem del naixement de l'escriptura, i posarem especial atenció a l'alfabet fenici, el més antic del món.
- Experimentació: exercici pràctic d'escriptura.
Objectius
-Conèixer el naixement de l'alfabet i l'escriptura.
-Conèixer les diferents tècniques i els suports per escriure utilitzats a l’antiguitat.
-Apropar l'alumnat a les cultures fenícia i romana, i a l'empremta que deixaren a l'illa.
-La importància de l'escriptura.
-La importància de l'arqueologia com a ciència per al coneixement del passat.
-Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
-Apropar el Museu a l'alumnat, com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu, els docents i els escolars.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
-L'escriptura: tècniques i suports utilitzats per algunes cultures antigues.
-La importància de l’escriptura per les societats.
-Evolució de l’escriptura.
-L'alfabet fenici, el més antic del món.
-Les cultures fenícia i romana, i la seva empremta a l'illa.
-Treballar el pensament crític a partir de la construcció d'hipòtesis sobre l'ús dels objectes i la seva funcionalitat.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
-La conscienciació patrimonial.

Actituds:
-Fomentar les sinergies entre els alumnes, el professorat i el Museu.
-Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
-La conscienciació patrimonial.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
No es requereix cap treball previ.
Durant:
-El taller es pot realitzar a Can Saura, o bé, si es prefereix, a l’espai aula; i té una durada d'una sessió (1 hora).
-L'activitat es divideix en tres parts:
La presentació de la tallerista.
Projecció de la presentació sobre l’escriptura en format Power Point.
Experimentació amb tècniques d'escriptura antigues.

Després:
Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 projector
 ordinador
recursos didàctics 
fang 
Observacions
Aquest taller es pot realitzar qualsevol dia de l'any, en horari de 8 a 13.30 h. En cas que es decideixi fer el taller al centre educatiu, aquest ha de posar a disposició de l'entitat un projector i un ordinador per poder realitzar el taller.