Menu

. Visita a la carta (exposició Que la terra et sigui lleu)

Sessions: 1
Lloc: Can Saura, carrer del Santíssim núm. 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
El taller consisteix a visitar una part de l’exposició «Que la terra et sigui lleu» de Can Saura. El professorat pot elegir quina part de l'exposició vol visitar i, per tant, quin període històric tractar durant la visita.
D’aquesta manera es pot elegir entre:
- Visitar l’època islàmica: per conèixer no sols la necròpolis islàmica sinó també com era Ciutadella entre el s. X i el XII, i com va canviar amb la reconquesta.
- Visitar l’època romana: per conèixer els rituals d’enterrament que practicaven els romans, i també per saber com era la Ciutadella romana i les seves necròpolis.
- Visitar la part de prehistòria: per conèixer com vivien i com s’enterraven els primers pobladors, els naviformes i els talaiòtics!
- La mort i els rituals funeraris practicats en l’actualitat.
- El paper de l’arqueologia en l’estudi del passat.
Amb aquest taller es pretén oferir una visita més ajustada a les necessitats del professorat.
Objectius
-Parar atenció als rituals i a les creences vinculats a la mort i practicats per diferents comunitats que habitaren l'illa. Així repassarem els rituals que es dugueren a terme durant la prehistòria, l’època romana i l’època islàmica, i que coneixem per l’arqueologia.
-Parar atenció a com vivien les comunitats que habitaren l’illa abans que nosaltres: la seva economia, les seves cases, els objectes que utilitzaven i les creences que tenien.
-Mostrar les principals característiques de les diferents etapes històriques que marcaren el devenir de l'illa.
-Apropar-nos a la història a partir dels objectes recuperats per l'arqueologia i que estaran presents en el Museu.
-Aprendre que, a través de l’arqueologia, també ens podem apropar al coneixement de la nostra història.
-Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
-Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
-Apropar la història a l'alumnat de manera divertida a través del Museu.
-Potenciar la conscienciació patrimonial.
-Apropar-nos a la història de l'illa.
-Adaptar el Museu a les necessitats educatives de cada centre i de cada etapa escolar.


Continguts
Conceptes:
-L'eix cronològic de la història de l'illa.
-Els rituals de mort i les creences de diferents comunitats que habitaren l'illa.
-Com vivien les comunitats prehistòriques, romanes i islàmiques que habitaren l’illa: economia, cases, objectes que utilitzaven...
-La visió de la mort dins la nostra societat occidental.
-Les troballes de les coves des Càrritx i des Mussol.
-Aprendre les principals característiques de diferents etapes històriques: prehistòria, època romana, època islàmica.
-L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.

Procediments:

Actituds:
-La conscienciació patrimonial.
-L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
-El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
-Menorca com a cruïlla de cultures.
-Les sinergies entre l’alumnat, el Museu i el professorat.
-El Museu com a espai d’aprenentatge.
Metodologia
Abans:
Treballar alguna de les etapes històriques de les quals parlarem durant la visita: prehistòria, època romana o època islàmica.

Durant:
La visita es durà a terme en una única sessió, que tindrà una durada d'una hora o hora i mitja, i es realitzarà a Can Saura (carrer del Santíssim núm. 2).

Aquesta visita tindrà dues parts:
-Una primera, on es realitzarà la presentació de l’espai de Can Saura i de la guia que realitzarà la visita amb el grup.
- Una segona, on es realitzarà la visita a través de les sales d’exposició elegides i on s’utilitzaran diferents recursos, tals com imatges i rèpliques de peces per tal de realitzar l'explicació.

Després:
-Es podrà reflexionar sobre els diferents rituals i les creences vinculades al món de la mort que s’han practicat al llarg del temps a l’illa.
-Es podrà reflexionar sobre la concepció que tenim actualment al món occidental sobre la mort.
-Possibilitat de fer altres tallers oferts pel Museu, amb sol·licitud prèvia.
-Possibilitat d’anar a visitar jaciments dels quals tractem durant la visita.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
materials didàctics 
Observacions
La visita es pot realitzar qualsevol dia de la setmana en horari de 8 h del matí a 13 h. La visita es realitzarà en grups reduïts