Menu

. Adaptació, adequació o reinvenció?

Sessions: 1
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Responsable/s
Fàtima Anglada  

 
Descripció
El taller, amb caràcter tranversal, té els blocs següents: Educant en la tolerància i en la igualtat, Educant en les emocions, Educant en les demandes emergents actuals provocades per la situació de la COVID/19
Objectius
Descobrir eines i recursos per a recuperar l’estabilitat.
Inventar, tot i la resistència tecnosocial.
Encarar el desig intern.
Descobrir l'absurd.
I somriure.


Continguts
Conceptes:
Treballarem l'adaptació a les noves realitats i els processos mitjançant els quals una persona, un grup o una col·lectivitat s’acomoden i viuen.
L'ampliació o reducció del concepte de "realitat". L'adequació a aquesta.
Innovació social, lingüística o tecnològica que transforma les regles.
La combinació d’elements esperats i no esperats en el nostre dia a dia.


Procediments:


Actituds:
Creativitat, assertivitat i valor.
Corresponsabilitat,solidaritat i sororitat.
Resiliència, capacitat i estabilitat.
Metodologia
Abans:

La persona tutora ha d'avisar de la data del taller, del títol i dels objectius del taller, a fi que l'alumnat n'estigui assabentat.

Es demanarà que el dia del taller cada persona porti un objecte quotidià.

No cal que sigui un objete fetitxe, sinó una cosa amb la qual han conviscut i/o conviuen gairebé per atzar. Si una persona no vol portar l'objecte, s'ha de respectar.

Si el taller és en línia, l'ensenyarà per pantalla

Durant:
La proposta es basa en l'acció de proposar un diàleg vers el concepte de "realitat" que cada persona assumeix com a universal. Parlar de "allò que és real" i del "fet d’ésser real" ens obrirà la porta a descobrir que hi ha un paràmetre que totes les persones tenim a la mà: "l'acció d’inventar".
Un instrument que, paradoxalment, ens permet definir de manera més ajustada les eines que tenim a la mà per a encarar situacions i viure amb asseritivitat el possible conflicte. A partir d'aquesta "teorització", la praxi i el col·loqui que sorgeix a partir d'un objecte que han portat els i les alumnes de casa, una cosa material en tant que s’ofereix als nostres sentits d'una manera plàstica. Ara bé, quan aquest objecte esdevé separat del seu embolcall, en aquest context anomenat "casa seva", esdevé una "cosa" que s’ofereix al pensament també, i de la qual es pren, i se'n desprén, coneixença.
Preguntes com: ens diu alguna cosa de la nostra realitat l'objecte? Quina? Ens complau? Té un ús assignat? Podem reassignar aquest ús? Podem reinventar l'objecte en sí? Reiventam la realitat?...

Després:
Es pot aprofitar l'avinentesa per a treballar amb la proposta de la dinamitzadora a l'aula posteriorment a la sessió de treball. La dinamitzadora proporcionarà una adreça de correu electrònica per si l'alumnat vol enviar alguna expresió artística, plàstica o recreació escrita vers l'objecte. Si es dona el cas, es pot parlar de fer-ne un recull.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Diaris i revistes obsolets, amb 7 /8 exemplars n'hi ha prou 
Observacions
Aquest és un taller pràctic vers les possibilitats de les múltiples realitats que ens trobam a cada aula de cada centre escolar; llavors, és important respectar cada casuística, fins i tot aquella que no vol ser descoberta, com és el cas de l'alumnat que no vol aportar cap objecte, i amb el qual hi ha un recurs previst, no excloent.