Menu

. Atracció i elecció. Socialització preventiva de la violència de gènere.

Sessions: 2
Lloc: Al centre
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Responsable/s
Sara Martín Rodríguez  

 
Descripció
Segons l'Organització Mundial de la Salut, la definició de "salut" és la següent: benestar físic, mental i social complet, no limitat a la absència de malalties; i la violència de gènere és considerada un problema de salut pública. Llavors, per aquestes dues raons, entenem que prevenir la violència de gènere des de l’estudi de la socialització en la joventut cap als models d’atracció que s’ofereixen és una mesura preventiva complementària a la qual va més enfocada l’actuació quan ja s’ha esdevingut aquesta violència. La pregunta que s’intentarà respondre en la impartició d’aquest taller és: per què els nois que resulten ser violents són els que més triomfen en les relacions afectivo-sexuals?
Objectius
Generals:

Prevenir la violència de gènere en l’adolescència.
Construir un model alternatiu relacional basat en els valors del respecte i la igualtat.

Específics:

1.1: Reflexionar sobre l’atractiu en les masculinitats tradicionals dominants.
1.2: Dotar d’eines d’identificació per a la detecció de la violència en el seu moment precoç.

2.1: Reflexionar entorn del rebuig de les masculinitats anomenades "alternatives".
2.2: Dotar d’atractiu aquelles masculinitats no-hegemòniques.


Continguts
Conceptes:
Atracció i elecció.
Socialització de l’amor i la violència.
Models de masculinitat: tradicional dominant, repressiva i alternativa.

Procediments:

Actituds:
Capacitat crítica

Metodologia
Abans:
Plantejar al grup la pregunta de quin tipus de persona els atreu i que reflexionin sobre les raons que els porten a sentir aquesta atracció, ho hauran d’escriure en un paper i de forma anònima.
Durant:
El taller estarà dividit en dues sessions.

1a sessió:

- Introducció: explicar breument què és la atracció i el desig, i com nosaltres escollim les nostres parelles afectivo-sexuals basant-nos-hi.
- Mostrar els models d’atracció dominants, els quals es basen en la violència a partir de productes culturals actuals que són referents entre el jovent.
- Ronda de preguntes als adolescents: per què ens atreu la violència? Per què és necessari canviar el nostre desig i, per tant, poder canviar les nostres eleccions? És l’amor un fet natural o social?

2a sessió:

- Parlar sobre la pressió social que senten cada cop més aviat els joves per mantenir relacions sexuals com a factor de cohesió de grup.
- Mostrar els models alternatius masculins com a atractius i desitjables. Obrir el debat entorn de la pregunta següent: per què no ens enamoram de les bones persones?
- Llegir els papers que han escrit i fer-los pensar en si canviarien alguna cosa.

Després:
- Oferir unes recomanacions de pel·lícules i sèries on l’atractiu se centra en masculinitats alternatives.
- Deixar un temps per si l’alumnat vol fer preguntes.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
 Paper
Observacions
Els tallers es poden executar a partir del febrer de 2021.